Vejen Kommunes budget for 2022 vedtaget

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Vejen Kommune

Vejen Byråd har i dag vedtaget budgettet for 2…

Vejen Byråd har i dag vedtaget budgettet for 2022 med overslagsårene 2023-2025.

Budgettet afspejler den positive befolkningsudvikling, at der bliver flere børn og ældre i Vejen Kommune, men også at der et betydeligt udgiftspres på bl.a. det specialiserede socialområde. Samtidig må det konstateres, at kommunens indtægter ikke stiger tilsvarende.

Derfor har dette års budgetlægning også været vanskeligere, end den har været de sidste par år. Ikke desto mindre indebærer budgettet for 2022 en realvækst i kommunens serviceudgifter på over 1 pct. og holder sig fortsat inden for den økonomiske ramme, som regeringen og KL har aftalt. Samtidig afdrages der på kommunens gæld og kassebeholdningen har et acceptabelt niveau.

Det har krævet prioritering af ressourcer til de områder, hvor behovet aktuelt er størst, og derfor også effektiviseringer, tilbageholdenhed og egentlige besparelser på andre.

Den befolkningsmæssige udvikling afspejles også i de prioriterede anlægsprojekter. Der afsættes blandt andet midler til at opføre dagtilbud i Askov, Bække og Vejen samt til at renovere og udbygge plejehjemmet Enghaven i Rødding. Desuden er der afsat midler til at udarbejde beslutningsgrundlag m.m. vedrørende kapaciteten på handicap- og psykiatriområdet.

Alt i alt er budgettet for 2022 balanceret i forhold til de forventede behov og den nuværende økonomi.

Det flerårige budgetoverslag for årene 2023-2025 er præget af, at der en grundlæggende ubalance mellem Vejen Kommunes løbende indtægter og udgifter. Vejen Kommunes beskatningsgrundlag er blandt landets absolut laveste, og samtidig er det lykkedes at holde såvel indkomstskat og grundskyld i ro i en lang årrække, så også det samlede beskatningsniveau er lavt i forhold til sammenlignelige kommuner. Ifølge Indenrigs- og Boligministeriets beregninger har kommunen et gennemsnitligt udgiftsbehov. På trods af de løbende effektiviseringer giver det over tid et misforhold mellem kommunens indtægter og udgifter. Udligningsreformen i 2020 havde ingen effekt for Vejen Kommune.

På lidt længere sigt er det derfor nødvendigt at sænke kommunens samlede driftsudgifter og/eller øge indtægterne. I overslagsårene 2023-2025 er der derfor indarbejdet en rammereduktion på 20 mio. kr. i 2023, der også har virkning de efterfølgende år. Det betyder, at der senest i midten af 2022 skal foreligge konkrete forslag til effektiviseringer og/eller besparelser, der muliggør realisering af 20 mio. kr. På indtægtssiden er der indarbejdet en forventning om, at der i kommende økonomiaftaler kommer en demografiregulering i størrelsesordenen 10 mio. kr. årligt, jf. de seneste års aftaler og en kommende velfærdslov. Som alternativ kan muligheden for en skattestigning overvejes.

Bag budgettet står følgende partier:

Venstre, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti.