Socialstyrelsens Task Force

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Langeland Kommune

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Langeland Kommune får hjælp fra Socialstyrelsens Task Force

I begyndelsen af december besluttede Økonomiudvalget, at ansøge Socialstyrelsen om hjælp til at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen i Langeland Kommunes familieafdeling. Socialstyrelsen er nu vendt tilbage med et positivt svar på ansøgningen.

Økonomiudvalget i Langeland Kommune besluttede efter en kort mundtlig redegørelse fra borgmesteren at ansøge Socialstyrelsens Task Force på området for udsatte børn og unge om hjælp. Ansøgningen kommer efter en periode, hvor politikerne oplever, at ikke alle sager har den tilstrækkelige kvalitet.

For to år siden vedtog Kommunalbestyrelsen en handleplan for området. Der er politisk fokus på området gennem opfølgning på forebyggende foranstaltninger, anbringelser, måltal mv. Samtidig har Familieafdelingen fået tilført flere ressourcer, så antallet af sager svarer til Dansk Socialrådgiverforenings anbefaling.

Borgmester Tonni Hansens (SF) forklaring på, hvorfor politikerne alligevel vurderer, der er behov for hjælp fra Socialstyrelsen, lyder sådan her: ”Vi kan se, at Familieafdelingen arbejder hårdt og målrettet på at levere en god kvalitet i sagsbehandlingen. Men selv med en ihærdig og koncentreret indsats fra ledelse og medarbejdere, så er der stadig sager, som ikke har den kvalitet, borgerne har krav på. Derfor har jeg bedt direktionen om et bud på, hvad der skal til for at øge vores læring og udvikling. Direktionen har peget på muligheden for et Task-Force-forløb, og det er Økonomiudvalget enig i.” 

Beslutningen i Økonomiudvalget kom på et møde, hvor punket egentlig ikke var dagsordenssat, det skyldes ifølge borgmester Tonni Hansen (SF) et akut tidspres. ”Der var stort set et  sammenfald i tid mellem at jeg og direktionen bemærkede eksempler på utilfredsstillende sagsbehandling og ansøgningsfristen for et Task Force-forløb”, forklarer han. Derfor blev direktionen bedt om at forberede en ansøgning, og så ville borgmesteren mundtlig fremlægge problemstillingen for Økonomiudvalget samme morgen, som ansøgningen skulle sendes kl. 12. Borgmesteren tilføjer, at det nye Økonomiudvalg i januar får en mere uddybende præsentation af sagen.

Med ansøgningen forpligter Langeland Kommune sig til at bidrage til Task Force-forløbets forskellige faser. Det indebærer eksempelvis: • Bidrag med sager til et analyseforløb • Prioritering af den tværgående koordinering af arbejdet mellem kommune og Task Forcen • Udarbejdelse af en udviklingsplan med mål • Prioritere kompetenceudvikling jf. Taks Forcens anbefalinger • Opfølgning på forløbet til det politiske niveau 

På spørgsmålet, om det ikke er et uheldigt signal, at politikerne vælger at søge om ekstern hjælp til kommunens administration, svarer kommunaldirektør Jani Hansen: ”Nej, tværtimod”, og hun fortsætter: ”Jeg opfatter det som et udtryk for, at vores politikere har fokus på, at vi leverer en god kvalitet til vores borgere. Jeg betragter det også som en anerkendelse af hvor svært og konfliktfyldt et felt, der er tale om. For mig at se, er det en mulighed for at få højt kvalificeret bistand, sparring og læring på et område, der ofte oplever negativ opmærksomhed fra omverdenen”, slutter kommunaldirektøren.

Socialstyrelsen har i sin besvarelse af ansøgningen bekræftet, at Task Force-forløbet kan igangsættes i efteråret 2022, sådan som Langeland Kommune har ansøgt om det. Det betyder, at den nærmere tilrettelæggelse af forløbet begynder lige efter sommerferien 2022. ”Det er en rigtigt fin tidsplan” udtaler borgmester Tonni Hansen (SF) ”For det betyder, at vi kan nå at få etableret samarbejdet i de nye politiske udvalg og de kan samtidig få sat sig ind i deres sagsområder, inden selve Task Force-forløbet begynder. Det synes jeg, kun er rimeligt og ordentligt.” afrunder borgmesteren.

For yderligere oplysninger kontakt: Borgmester Tonni Hansen: 24 69 12 90 Kommunaldirektør Jani Hansen: 40 13 56 71