Silkeborg afsætter trekvart milliard kroner til daginstitutioner og skoler

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Silkeborg Kommune

Bred budgetaftale 2022: Væksten i børnetallet er så stort i Silkeborg, at der de næste fire år afsættes 759 mio. kr. til nye dagtilbud og skoler, og for fjerde år i træk får børne- og skoleområdet desuden et markant, permanent løft af driften med 20 mio. kr. Socialområdet løftes også permanent med 50 mio. kr. over to år. Budgettet for 2022 rummer ingen nye besparelser. Til gengæld tages op mod 100 mio. kr. op af kommunekassen for at betale for nye daginstitutioner m.v.

Samtlige partier i Silkeborg Byråd står bag budgetaftalen for 2022 og overslagsårene 2023–2025: Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, og Radikale Venstre.   - Silkeborg er én af Danmarks store vækstkommuner, og det afspejler sig helt naturligt i kommunens budget for næste år. Børnetallet udfordrer vores daginstitutioner og skoler, og derfor investerer vi massivt i udbygning af dagtilbud og skoler. Væksten i befolkningstallet øger også behovet for nye veje, kultur- og fritidstilbud, ældrecentre m.v., siger borgmester Steen Vindum.   - Vi har samtidig prioriteret at styrke kernevelfærden i Silkeborg. For fjerde år i træk får børne- og skoleområdet et markant, permanent løft. Desuden får socialområdet og familieområdet et markant og tiltrængt økonomisk løft til gavn for nogle af vores mest sårbare børn, unge og voksne, siger borgmester Steen Vindum.  

Markant løft af børne- og skoleområdet

Dagtilbud og skoleområdet får for fjerde år i træk et permanent løft på 20 mio. kr. om året.  Siden 2017 har området gradvist fået et permanent løft på nu mere end 80 mio. kr. om året. Løftet af børne- og skoleområdet sker i tillæg til eventuelle statslige puljemidler på området.  

Trekvart mia. kr. til plads til flere børn i dagtilbud og skoler

Væksten i børnetallet påvirker også kommunens anlægsbudget. Over fire år er der samlet afsat 703,8 mio. kr. til udvidelser af kapaciteten i dagtilbud og skoler. Herudover har budgetparterne afsat en anlægspulje på 30 mio. kr. i 2022 og 30 mio. kr. i 2023 til de fremtidige stigninger i børnetallet. Hvis puljen ikke anvendes til kapacitet i 2022, kan puljen anvendes til renovering af ældre daginstitutioner i Silkeborgs midtby samt til renovering Børnehuset Granly i Sydbyen (naturbørnehave).  

Markant løft af socialområdet og løft af familieområdet

Antallet af borger med et handicap eller en psykisk lidelse stiger. Det er borgere, som har brug for omfattende støtte. Socialområdets budget tilføres derfor permanent 50 mio. kr. over to år. Familieområdet får desuden tilført 10 mio. kr. til budgettet i 2022.

Budgetaftalen i overskrifter

Markant løft af børne- og skoleområdet Markant løft af socialområdet Løft af familieområdet Pilotforsøg med førskole for bedre skolestart Støtte til sårbare børn og unge Bemanding i pladsanvisningen Bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger Elevdimensionering og serviceniveau Drift til Voel Friplejehjem Bo-levemiljøer på plejecentrene Analyse af indmødesteder for hjemmeplejen m.v. Erhvervsplaymaker skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse Studievejledning i 7., 8. og 9. klasse Udfasning af ejendomsskat på uddannelsesinstitutioner Silkeborg Bads 30 års jubilæum Kulturskoleklasser Undersøgelse af mulighederne for et GAME StreetMekka i Silkeborg Helhedsplan for Funder Genåbning af plejeboliger Byudviklingsplan for Resedavej/Lupinvej Ressourcer til planområdet og byggesagsbehandling7 Platformen Det sker i Silkeborg EGU-elever i Silkeborg Kommune Klima- og miljøområdet Strategiske anlægsinvesteringer og ny anlægsproces Flere pladser i dagtilbud og skoler til flere børn (kapacitet) Nyt plejecenter i Alderslyst Renovering af aktivitetstilbuddet Kernen Realisering af helhedsplanen for Søholt Sports- og Fritidsarena Ny hal 2 i Funder Undersøgelse af behovet for hal 2 i Thorning Færdiggørelse af Torvet i Gødvad Cykelstier, stier m.v. i lokalområder Grønne investeringer Toilet på Søndertorv, ved Schoubys Sø og i Indelukket Lyskryds i Virklund Undersøgelse af omfartsvej ved Skægkær Trafiksikkerhed Renovering af Alhuset i Kjellerup

Politiske drøftelser om budgettet efter sommerferien

Ved indgåelsen af budgetaftalen kender byrådet endnu ikke det samlede økonomiske råderum for 2022. Parterne har derfor aftalt at drøfte det samlede økonomiske resultat og eventuelle ændringer til budgetaftalen, når de sidste budgetposter er på plads og indtægtsgrundlaget er kendt. Samtidig skal budgettet i høring hos seniorråd og handicapråd, borgerne har mulighed for at debattere og kommentere budgettet, ligesom kommunens medarbejdere kan komme med tilkendegivelser frem mod byrådets førstebehandling af budgettet i september Budgetparterne indkaldes således til politiske drøftelser forud for budgettets første behandling.   Se hele budgetaftalen for budgetåret 2022 og overslagsårene 2023-25.   Byrådet førstebehandler budgettet 14. september 2021, og andenbehandlingen sker 12. oktober 2021, hvor byrådet vedtager næste års budget.