Planer vedtaget for at stoppe merforbrug

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Roskilde Kommune

Merforbruget på det specialiserede børneområde og på det sociale område skal nedbringes.

Et stigende behov for særlig støtte til flere børn og unge og overskredne budgetter på flere botilbud har skabt et merforbrug på det specialiserede børneområde og på det sociale område, der nu skal nedbringes:

 - Der skal selvfølgelig være balance mellem det budget, vi har til rådighed, og de penge vi bruger. Derfor er det vigtigt, at vi nu har vedtaget en handleplan for, hvordan vi kan få nedbragt merforbruget på det specialiserede børneområde og på det sociale område, siger borgmester Tomas Breddam.

2Ændrede forudsætninger har skabt ubalance i budgettet

Roskilde Kommune afsluttede 2020 med et underskud på 5,8 mio. kr. på det specialiserede Børn og Ungeområde. Det skyldes især, at flere børn og unge har haft behov for særlig støtte.

Roskilde Kommune er i gang med at omlægge det specialiserede børneområde, så børn og unge hjælpes tidligere og dermed skal have mindre indgribende foranstaltninger. Over tid vil det betyde, at flere kan hjælpes for færre midler, og dermed kan der spares penge:

- Når flere børn og unge end forventet har behov for støtte, presser det udgifterne højere op, end vi har budgetteret med. Derfor er det nødvendigt at kigge på, hvordan der prioriteres, og hvordan støtten tilrettelægges, så alle i målgruppen stadig kan få hjælp, siger Tomas Breddam.

Skole- og Børneudvalget har godkendt en handleplan med initiativer for få rettet op, så der kommer balance i økonomien igen over de kommende år. Nogle af initiativerne er administrative og bliver ikke noget, borgerne kommer til at mærke til. Andre initiativer består i omlægning af nogle ydelser, så det bliver lidt anderledes end det er i dag. Sigtet er, at det mærkes mindst muligt af borgerne, så handleplanen er sammensat af en lang række delelementer, som tilsammen retter op på ubalancen i budgettet.

1Omlægning af tilbud på det sociale område

I 2020 er der et underskud på det sociale område på 40 mio. kr. Budgettet er blandt andet overskredet på flere af kommunens botilbud, ligesom der har været et merforbrug på BOMI og en stigning i brugen af handicaphjælpere (servicelovens § 96).

Forventningen er, at der også i 2021 og fremadrettet vil være pres på budgettet. Derfor er der brug for mere gennemgribende tiltag, der ændrer i måden, kommunen tildeler og leverer støtte til borgerne:

- Det er vigtigt at holde fast i, at alle borgere også fremover vil få fagligt kvalificerede tilbud, men der kan ske en faglig omlægning. Derfor vil nogle borgere opleve at få tilbud på en lidt anden måde, end det de får i dag. Det kan skabe lidt utryghed, når tingene ændrer sig, men borgere og eventuelt pårørende vil blive involveret, hvis deres tilbud ændrer sig, slutter Tomas Breddam.

Ingen handleplaner ændrer ved, at alle afgørelser også fremover skal tage udgangspunkt i konkrete individuelle vurderinger af den enkelte borger, barn som voksen, og familiens eventuelle støttebehov.