Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune står sammen om budget 2023-2026

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Kalundborg Kommune

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune er enige om et forslag til de kommende års budget. Alle 9 partier og lister har bidraget til forliget i en konstruktiv og åben dialog.

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune er enige om et forslag til de kommende års budget. Alle 9 partier og lister har bidraget til forliget i en konstruktiv og åben dialog.

 

Det er velkendt, at Kalundborg Kommune er godt økonomisk polstret, grundet en meget positiv udvikling i erhvervslivet og nu også på uddannelses- og forskningsområdet. Samtidig har vi været bevidste om, at en sikker økonomistyring er grundlaget for fortsat udvikling.

Kalundborg Kommune vil også i 2023 have den laveste personskat blandt kommunerne i region Sjælland, og kommunes gæld er hastigt faldende de kommende år.

Vi er i en tid, hvor kommunerne generelt er blevet pålagt at dæmpe udgiftsudviklingen på både den løbende drift og anlægsinvesteringerne. Dette har også påvirket budgetlægningen for Kalundborg Kommune i år.

De kommunale serviceudgifter

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023 giver Kalundborg Kommune mulighed for at løfte serviceudgifterne med 11 mio. kr. Dette beløb er dog slet ikke nok til at rumme de udfordringer, vi står over for. Derfor har vi måtte finde nogle reduktioner i budgettet, så vi stadig kan levere den service til vores borgere, de kender i dag.

Der bliver stadig flere og flere ældre og handicappede borgere samt børn og unge med særlige behov i Kalundborg Kommune. Disse grupper har vi valgt at prioritere i budgetlægningen. Derfor er der til næste år bevilget 23,1 mio. kr. til voksen/specialområdet, 13 mio. kr. til ældre- og sundhedsområdet samt godt 3,4 mio. kr. ekstra til inklusionscentre og specialinstitutioner.

Budgetreduktionerne finder vi hovedsageligt ved at spænde livremmen ind på det administrative område, holde flere virtuelle møder, spare på kørsel, skrue ned for gadebelysning mv.

Kalundborg Kommune er også ramt af prisstigningerne på energi, men ikke helt så slemt som mange andre kommuner, da vi har en stor dækning med fjernvarme, og allerede har en god energieffektivitet. Dette er også med til at finansiere de store merudgifter.

I lyset af de økonomiske udfordringer, er det småt med nye initiativer på den kommunale service. Dog er der for vores børn afsat 0,5 mio. kr. til en tidlig indsats, knapt 1 mio. kr. over de to næste år til kulturinitiativer for børn samt en målretning af inklusionsmidler til skoler i tilsyn. Derudover er der jf. sidste års budgetaftale afsat ekstra 2,8 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer allerede fra 2023.

Ældreområdets udviklingspulje er permanent forhøjet med 0,7 mio. kr. og skal fremover også rumme kulturinitiativer for ældre.

Endelig er det værd at nævne, at vi har sikret de ældre og udsatte mod ekstraordinære prisstigninger på mad leveret fra kommunen.

Investeringsplan for de næste fire år

Selvom investeringsmulighederne i 2023 er reduceret, så har vi på anlægsområdet haft mulighed for at sætte en række initiativer i gang. Dette skyldes, at den tidligere kommunalbestyrelse havde reserveret et større beløb til nye initiativer. Den nye kommunalbestyrelse har nu i fællesskab udmøntet en større del af disse reserver for de næste fire år.

Ny runde få-det-fikset

Vi har afsat 14 mio. kr. til en ny runde af den populære ordning, hvor byerne efter størrelse får et budget til eget brug. Der er ligeledes en pulje penge til landdistrikterne og de mindre byer.

Ekstraordinær vedligeholdelse og modernisering af velfærdbygningerneKalundborg Kommune vedligeholder løbende sine bygninger for et 2-cifret millionbeløb årligt. Det afsatte beløb er dog ikke nok til at indhente de vedligeholdelses- og moderniseringsefterslæb, der er på en række bygninger. Derfor er der nu etableret en pulje på ekstra 70 mio. kr. over de næste fire år.

Vi starter i 2023 med at give Firhøjskolen og hallen et løft.

Færdiggørelse af projekt ”kunstgræsbane i centerbyerne”

For år tilbage påbegyndte kommunalbestyrelsen en plan om at etablere kunstgræsbaner med nye lysanlæg i vores centerbyer. I Kalundborg og Gørlev er banerne etableret. I Svebølle er banen der, men lysanlægget skal renoveres. I Ubby og Høng er der hverken bane eller lysanlæg.

Der laver vi nu om på. Der afsættes godt 0,5 mio. kr. til lysanlæg i Svebølle og 2 gange 6 mio. kr. til nye baner med lysanlæg i Ubby og Høng.

Renovering af pladser og torve

Den store p-plads i Bredgade trænger til en renovering. Til det formål er der i 2024 afsat 10. mio. kr.

Også Centertorvet i Svebølle trænger til en renovering. Hertil er der i 2024 afsat 7 mio. kr.

Færdiggørelse og udbygning af Høng Kultur- og Bevægelsespark

Anlægget er nu taget i brug. Erfaringer fra en lang række af brugerne viser, at der er behov for nogle justeringer og indkøb. Til dette formål afsættes 0,8 mio. kr. i 2023.

Da anlægget blev bygget, var der ikke økonomisk plads til at få etableret et springcenter. Der afsættes nu 20 mio. kr. i alt til et springcenter.

Udvikling af havneområderne

Til udvikling af havneområdet i Havnsø afsættes i 2025 en pulje på 10 mio.kr. Havneparken i Kalundborg kommer til at mangle finansiering, hvis kulturhuset skal kunne bygges. Derfor afsættes der i 2025 yderligere 8 mio. kr.

Svømmehal i den sydlige del af kommunen

Der har igennem en årrække været debat om muligheden for en svømmehal i den sydlige del af kommunen. Det er der nu aftalt en løsning på. Der afsættes i alt 60 mio. kr. til etablering af en svømmehal i Gørlev på arealet kommunen har erhvervet ved den gamle sukkerfabrik.

Muligheder for større kulturarrangementer i Kalundborg

Der mangler indendørsfaciliteter til større kulturarrangementer i Kalundborg by. Derfor afsættes i første omgang 0,3 mio. kr. til at undersøge om hal 1 kan bruges til formålet. Samtidig reserveres der 10 mio. kr. i 2025 til investeringen.

Kystsikring og Reersøsti

Der er i 2023 afsat 1,3 mio. kr. til at færdiggøre kystsikringen på Sejerø. Der er i 2024 afsat 5 mio. kr. til at asfaltere Reersøstien og i samme omgang at etablere en fast kystsikring ved indkørslen til Reersø by.

Outdoor i Munkesøen, atletikstadion og registrering af natur

I 2023 er der afsat 0,3 mio. kr. til at undersøge mulighederne for flere outdooraktiviteter i Munkesøen samt 0,5 mio. kr. til registrering af beskyttet natur.

Endelig er der i 2025 afsat 6,1 mio. kr. til en renovering af atletikstadionet.

Renovering og udbygning af Reersøhuset Der har længe været ønske om at få renoveret og udbygget huset til de mange foreninger i området. Der afsættes i 2023 3 mio. kr. til formålet. Beløbet er betinget af, at Reersøerne selv anvender de 2 gange 0,5 mio. kr. fra få-det-fikset midlerne.

Interne kommunale investeringer

Vi køber legepladsarealet til Børnehuset Engen for 0,2 mio. kr. Vi investerer 1,9 mio. kr. i om- og tilbygning af Madservice. Madservice får også 2 mio. kr. til udskiftning af maskiner. Tandplejen skal have nyt udstyr for 2 mio. kr., og vi bruger 1,5 mio. kr. på at omstille gadelyset til et lavere energiforbrug.

Fortsat støtte til forsamlingshusene

Den populære ansøgningspulje til renovering af forsamlingshusene fortsætter vi endnu et år, og afsætter 0,4 mio. kr. til formålet.

Etablering af en ny kunstfond

Kommunen vil i samarbejde med virksomheder og fonde forsøge at etablere en kunstfond, der kan støtte indkøb af kunst til det offentlige rum i kommunen. Kommunen afsætter 0,25 mio. kr. årligt til indskud i fonden.

Se hele aftalen