Glade forligsparter bag budget for de kommende fire år

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Egedal Kommune

Et bredt flertal i Egedal Kommune har vedtaget budgettet. Igen i år bliver det et velfærdsbudget, hvor der afsættes yderligere 60 millioner til velfærd til de borgergrupper, der har størst behov. Ældre-, børne- og handicapområdet tilgodeses.

Det var en glad borgmester der efter forhandlinger med de andre partier i byrådet i Egedal Kommune, stolt kunne meddele, at kommune fortsætter linjen fra sidste år, med et budgetforlig der tilgodeser de store velfærdsområder.

- Jeg er umådelig stolt af det budget, vi nu har kunnet samle et bredt flertal i byrådet omkring. Vi bygger videre på den positive vækst og udvikling, som Egedal har gennemgået de seneste år. Det sender et tydeligt signal om at flertallet prioriterer den brede kernevelfærd. Jeg er særlig glad for, at vi har fundet 29 mio. kroner til handicapområdet, som trænger til et løft, og når regeringen ikke vil hjælpe til, så er jeg glad for, at vi her i Egedal kan blive enige om, at holde hånden under de der har allermest behov. Og så fortsætter vi med at gøre Egedal til en attraktiv erhvervskommune ved helt at fjerne dækningsafgiften. Det ligger mig meget nært, siger Egedals borgmester, Karsten Søndergaard.

Store udvidelser til driftsbudgetterne

Økonomiaftalen, der blev forhandlet på plads mellem regeringen og KL i sommer, var en skuffelse. Dels fordi demografitildelingen til vækstkommuner som Egedal ikke blev tilstrækkeligt tilgodeset, dels fordi den forventede omsorg for at sikre ordentlige vilkår for socialområdet, ikke blev en realitet.

Derfor har forligspartierne valgt at tage ansvaret for de borgernære velfærdsområder. Det betyder, at vi med stor glæde kan tildele yderligere 14,8 mio. til børneområdet, da der er kommet flere børn til Egedal. Ligeledes er der tildelt 4,6 mio. kr. til ældreområdet, da flere bliver ældre i Egedal. Altså opjusteringer i demografien så vi kan fastholde serviceniveauet

Derudover er der enighed om, at budgettet på handicapområdet opjusteres med 29 mio. kr.

Herudover er der enighed om en langt række andre initiativer og indsatser for dagtilbud, skole, ældre og erhvervsliv.

Forligspartier er meget tilfredse

Aftalepartierne bag budgetaftalen er: Venstre, Socialdemokratiet, Lokallisten Ny Egedal, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti samt løsgængerne Jacob Peter Loessl og Helle Anna Elisabeth Nielsen.  Kun SF har valgt ikke at indgå i årets budgetaftale. Partierne bag aftalen udtrykker tilfredshed med aftalen.

- Jeg er glad for at vi holder fast i det brede samarbejde i byrådet. Det er vigtigt, at vi er enige om at tilføre ekstra midler til handicapområdet. Der er behov for den ekstra finansiering. Og så er jeg rigtig glad for, at vi genindfører fritidspas-ordningen, så alle børn kan deltage i vores fritidsaktiviteter. Det er en mærkesag! Vi har også besluttet at dagplejen, skal være et positivt tilvalg som et pædagogisk tilbud på linje med daginstitutionerne. Derfor kommer vi til at arbejde for at udbrede kendskabet til vores kommunens dagpleje, siger Vicky Holst Rasmussen fra Socialdemokratiet og formand for Social og Sundhedsudvalget.

- Egedal er en kommune i konstant vækst. Vi bliver flere borgere i Egedal i disse år, og derfor skal der også sættes penge af til at etablere rammer til kultur- og fritidsaktiviteter. Nye foreninger og nye idrætsformer vinder indpas. Derfor er jeg glad for at byrådet i den forbindelse vil vurdere behovet for at fremrykke de godt 13 mio. kr. der er afsat i Investeringsplanen til idræts- og kulturfaciliteter således, at de i perioden 2023-25 fordeles med ca. 4 mio. kr. årligt, siger medlem af Økonomiudvalget Ole B. Hovøre fra Venstre.

- Vi er I Lokallisten Ny Egedal meget glade for, at vi nu genindfører hjemmepasningsordningen. Borgerne skal kunne indrette deres liv, på den måde der giver mest mening. Langt de fleste familier i Egedal er ressourcestærke og har deres egne meninger om, hvordan netop deres familieliv skal indrettes. Det betyder at familier med børn op til 2 år og 11 måneder, med økonomisk støtte, nu kan skabe ro og stabilitet om familielivet og børnenes første år. Vi har også fået skrevet ind i aftalen, at det nye byråd skal tage stilling til streaming fra byrådsmøderne. Åbenhed og borgerdialog er en af vores mærkesager, siger Ulrik John Nielsen. Lokallisten Ny Egedal.

- Mange børnefamilier flytter til Egedal. Derfor skal, at vi hele tiden udbygge vores dagtilbud, ved at udbygge eksisterende institutioner og bygge nyt. For hvert barn, der starter i dagtilbud, udløses en takst, der betyder, at vi med denne aftale, kan fastholde det normeringsniveau, som indfrier minimumsnormeringerne. Vi laver nu en plan for, hvordan vi kan rekruttere nye medarbejdere til velfærdsområderne. Blandt andet har vi afsat over 3 mio. kr. blandt andet til løn, for at styrke og fastholde vores dygtige pædagoger. Og så skal borgernes ideer realiseres. Vi har afsat en million kr. til et borgerbudget, hvor borgergrupper og foreninger, kan søge penge til at realisere deres ideer, siger Rikke Mortensen fra de Radikale.

- Ud over penge til driftsbudgetterne, som vi alle var enige om, så er jeg glad for at vi fastholder en linje der handler om at gøre sig attraktiv for erhvervslivet. Det er hele fundamentet for vores kommune, at erhvervslivet har nogle gode vilkår. Derfor er jeg ekstra glad for, at vi kvitterer for det gode samarbejde vi har haft Egedal Erhverv, ved at udfase dækningsafgiften, så den i 2022 halveres og lander på et rundt nul i 2023. Og så er det glædeligt, at vi fortsat har fokus på kultur og fritidsområdet i budgettet, siger Charlotte Haagendrup, fra Det Konservative Folkeparti.

- Jeg er virkelig glad for, at vi har prioriteret udbygning af cykelstinettet. Ganløse-Farum samt Hove-Veksø er populære ruter, der trænger til ordentlige cykelsti-forhold. Vi har afsat 0,5 mio. kr. til at klargøre projekterne så vi herefter kan søge regeringens infrastrukturpulje om medfinansiering af ruterne. Desuden har vi besluttet at arbejdet med at planlægge ruten Knardrup-Frederikssundsvej igangsættes, siger Peter Hemmingsen fra Dansk Folkeparti.

- At dækningsafgiften nu helt forsvinder er en hjertesag for Liberal Alliance. Jeg er så tilfreds med, at det nu er lykkes at få den helt fjernet. Det cementerer, at Egedal kommune er et godt sted at drive erhverv, siger Bendt Tranekjær Rasmussen, fra Liberal Alliance.

- Der er rigtig meget godt i den her aftale. Kultur og fritidsområdet tilgodeses og alle kernevelfærdstilbud som dagtilbud, handicappede og ældre tilgodeses. Og så er jeg meget tilfreds med, at der nu etableres tilbud for 7. og 8. klasser, hvor elever der har særlige faglige talenter, kan få skræddersyede forløb. Det glæder mig desuden. at vi har besluttet at fokusere på rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere, da det er vigtigt for kommunens fortsatte udvikling, siger løsgængeren, Jacob Peter Loessl.

- Det jeg er allermest glad for er, at vi har fundet penge til at tilgodese handicapområdet. Socialområdet får endelig det fokus som de fortjener. Vi er forpligtet til at give vores svageste borgere den bedst mulige behandling. At vi nu indfører diversitet i vores pasningstilbud er helt afgørende. Den nye hjemmepasningsordning er et skridt i den retning, selvom jeg godt kunne have tænkt en bedre økonomisk model for ordningen. Jeg kan også se mig selv i, at vi nu udbreder kendskabet til dagplejen og slår et slag for at rekruttere mere pædagogisk personale, siger løsgænger Helle Anna Elisabeth Nielsen.

Budgetaftalen, der i dag blev underskrevet af aftaleparterne, skal formelt godkendes på det planlagte byrådsmøde den 6. oktober 2021.

Fakta om Budget 2022-2025

Sådan skal pengene prioriteres:

Omsorg og faglighed i ældreplejen

 • Der laves et toårigt forsøg med at ansætte unge under 18 år i fritidsjob på vores plejecentre. Formålet er, at de unge skal hjælpe med til at skabe hygge og glæde i hverdagen for de ældre. Samtidig skal det være med til at skabe interesse og respekt omkring omsorgs- og plejeopgaven, således at flere unge bliver interesserede i de muligheder, en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet kan give. Til dette afsættes 0,5 mio. kr. til den toårige forsøgsperiode.

 Styrkelse af dagtilbud

 • En ny daginstitution i Smørum med plads til otte grupper. Byrådet har igangsat arbejdet med placering af den ny institution, der må forventes at koste omkring 50 mio. kr., der skal afsættes i anlægsbudgettet for 2023-24. Der er åbenhed over for, at institutionen kan drives som en selvejende institution.
 • Fremrykning af ny daginstitution i Egedal by fra 2025 til 2024.
 • Udbygning af Regnbuen med tre ekstra grupper. Til dette byggeri er afsat 12,6 mio. kr.
 • Da vi erfaringsvis ved, at befolkningstilvæksten kan gå hurtigere, end prognoserne forudsiger, afsættes der et demografi-depot til denne vækst på 7,5 mio. kr. til at sikre tilstrækkelig økonomi i 2022.
 • Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet til dagplejen. Dagplejen skal være et positivt tilvalg som et pædagogisk kvalificeret tilbud i lighed med daginstitutionerne. Initiativer til dette fremlægges til politisk beslutning.
 • Hjemmepasningsordningen genindføres. Langt de fleste familier i Egedal er ressourcestærke og har selvsagt meninger om, hvordan netop deres familieliv skal indrettes. Dette vil vi gerne understøtte, og ordningen etableres således fra primo 2022 for børn op til 2 år og 11 måneder. Tilskuddet fastsættes til 3.489 kr. om måneden, hvilket forventes at gøre ordningen udgiftsneutral i budgetmæssig sammenhæng. Den endelige indfasning af ordningen fremlægges til politisk beslutning.

Praktisk og faglig understøttelse af folkeskolerne

 • For at sikre spændende og udfordrende læring til vores højt begavede børn og børn med helt særlige interesser, etableres masterclasses for 7. og 8. klasser, hvor elever på tværs af alle Egedals skoler kan få helt specifikke faglige stimuli. Til dette formål afsættes 0,250 mio. kr. Initiativet evalueres efter første skoleår mhp. at vurdere, om det skal gøres til et permanent og eventuelt udvidet tilbud.
 • Samarbejdet med Naturvidenskabernes Hus er et unikt tilbud til vores skolebørn. Der afsættes derfor 0,325 mio. kr. til fortsat samarbejde.
 • Folketingets udmelding om flere frihedsgrader til folkeskolen modtages med kyshånd. Forligsparterne vil med stor interesse følge udviklingen nationalt og helt lokalt og sikre, at netop de frihedsgrader bliver en permanent del af folkeskolens virke.

Fastholdelse og rekruttering

 • Primo 2022 skal der foreligge en Plan for Rekruttering samt fastholdelse på velfærdsområderne samt alle andre kommunale arbejdspladser.
 • Indsatsen om Fleksibel arbejdsplads for alle medarbejdergrupper, som Egedal står i spidsen for, skal fortsætte og gerne med yderligere fokus på, hvordan fleksibilitet kan kobles med særligt job i velfærdsfagene.
 • Den interne lederaspirant-uddannelse, der starter i efteråret 2021, følges nøje af økonomiudvalget mhp. at evaluere behovet for yderligere uddannelsesinitiativer i de kommende år.
 • Vi ønsker at styrke rekruttering og fastholdelse af vores dygtige pædagoger i dagtilbud og klubber. Der afsættes en pulje på 3,2 mio. kr. til rekrutterings- og fastholdelsesparametre, herunder løn. Udmøntningen sker mellem forhandlingsparterne i kommunen og BUPL.

Kultur og Fritidsområdet 

 • Med afsæt i beslutningen om kultur- og fritidsmagneter samt vores nye boligområder laves en optegning af, hvor der er behov for nye/supplerende fritids- og idrætsfaciliteter. I den forbindelse vurderes behovet for eventuelt at fremrykke de ca. 13,28 mio. kr. der er afsat i Investeringsplanen til idræts- og kulturfaciliteter således, at de i perioden 2023-25 fordeles med ca. 4 mio. kr. årligt.
 • I disse år vokser nye idrætsformer og aktiviteter frem. I den kommende budgetperiode ser vi derfor nærmere på, hvor og hvordan vi kan fremme etableringen af privatfinansierede baner/anlæg, så de nye idrætsgren/aktiviteter kan finde en lokation.
 • Alle børn og unge skal have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter uanset økonomisk baggrund. Derfor indføres fritidspas-ordningen, så der er mulighed for tilskud på op til 1000 kr. årligt for børn, der ellers ikke havde haft muligheden. Til denne ordning afsættes 0,2 mio. kr.

 Erhvervsliv i Egedal Kommune

 • Puljen til foreninger og erhverv, der understøtter samarbejdet mellem virksomheder og folkeskoler, udvides til fremadrettet også at dække erhvervspraktik.
 • Der igangsættes et forsøg, der skal bistå nye iværksættere fra dagpengesystemet med at få form og indhold på deres ide. Dette udvikles i tæt samarbejde med Egedal erhverv.
 • Vi vil kvittere for det gode samarbejde om at hjælpe ledige borgere i arbejde og tage et fælles ansvar. Det gør vi ved at udfase dækningsafgiften, så den i 2022 halveres og lander endeligt i 0 kr. i 2023. Til dette afsættes der med budgettet her 1,6 mio. kr. i 2022 stigende til 3,2 mio. kr. fra 2023. Der ansøges om potentielt statsligt tilskud ift. skattenedsættelsen for 2022.

 Borgerdialog og Nærhed

 • Evalueringen af digitale løsninger under corona tages med, som ét ben i den mangfoldige borgerinddragelsesmodel, som der arbejdes med i Egedal.
 • Borgerservice i Egedal skal fortsat være borgernært og fleksibelt med afsæt i borgernes behov. Derfor vil vi arbejde videre med lettere adgang til eksisterende selvbetjeningsløsninger og på at tilføje flere nye digitale selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden. Borgerservice ved fysisk fremmøde og telefonisk henvendelse er også stadig højt prioritet, hvor der skal arbejdes med yderligere tilgængelighed og fleksible åbningstider for borgere, der måske ikke er helt trygge ved de digitale selvbetjeningsløsninger.
 • Borgerne og foreningerne i Egedal er fulde af ideer og kreative løsninger. Derfor vil forligsparterne gerne indføre et forsøg med borgerbudgetter, hvor borgergrupper og foreninger kan søge et beløb til at realisere deres ide. Der afsættes til dette 0,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, hvorefter ordningen evalueres. Rammerne for anvendelse af borgerbudget-midlerne besluttes i Økonomiudvalget.

Der har været efterspørgsel på streaming af Byrådsmøder. Denne beslutning skal tages af det kommende Byråd og forligsparterne er enige om, at der skal findes finansiering til dette i fald at dette besluttes.

Naturen i hverdagen

 • Vi vil målrette en del af vores naturvejleders tid til at bistå med intern uddannelse og inspiration til forløb, som inddrager naturen som arena – til glæde for børn, unge, ældre, borgere med handicap og mange andre.
 • Vild med Egedal-indsatsen fortsætter. Der er stor opbakning fra rigtig mange borgere og virksomheder, og derfor vil vi 2022 igen skabe inspiration og spændende projekter, som alle borgere og virksomheder kan være en del af.
 • Det er undersøgt, hvor i Egedal vi kan placere et Naturcenter, der kan bruges af dagtilbud, skoler, familier, ældre, handicappede og alle andre med lyst til og smag for natur. Der indledes derfor et samarbejde med Naturstyrelsen, fonde og evt. virksomheder til at gøre et naturcenter i Egedal til en realitet. Der afsættes 0,25 mio. kr. til at afsøge samarbejdsparter og konkretisere et beslutningsoplæg.

Cykelstier

 • Knardrup-Frederikssundsvej er en rute, som mange har et ønske om etableres inden længe. I Investeringsplanen er der afsat midler til etablering af ruten i forbindelse med byudviklingen af Kildedal Nord. Arbejdet med at planlægge ruten igangsættes, så der i 2022 kan søges statslig medfinansiering til etablering af ruten.
 • Ganløse-Farum samt Hove-Veksø er populære ruter, der trænger til ordentlige cykelsti-forhold. Det er meget dyrt at etablere cykelsti, og det fastsatte anlægsloft gør det umuligt at prioritere, selvom vi faktisk har penge i kommunekassen. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. til at klargøre projekterne og derefter at søge regeringens infrastrukturpulje om medfinansiering af ruterne.

Når Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, hvordan projektet ”Lys på skolestien i Ganløse” skal udformes, kan evt. overskydende midler reinvesteres i andre lys-projekter på gang- og cykelstier.