Forslag til ny skolestruktur indstilles til høring

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Viborg Kommune

Alle nuværende matrikler bevares, mens antallet af skoledistrikter ændres fra 25 til 16. Derudover etableres der skolefællesskaber for de skoler, der ikke lægges sammen med en anden skole.

Børne- og Ungdomsudvalget har i dag behandlet et revideret forslag til en ny skolestruktur og besluttet at indstille til byrådet, at forslaget kommer i offentlig høring. En endelig beslutning om skolestrukturen skal efter planen vedtages af byrådet i november 2022.

Elevtallet toppede i skoleåret 17/18 med 10.270 elever. I indeværende skoleår er tallet 9.444, altså et fald på mere end 800 elever. Det udfordrer allerede skolerne, og ifølge prognosen kommer Viborg Kommune i skoleåret 28/29 helt ned på 8.560 elever. Et samlet fald på ca. 1.700 elever

- Med konstitueringsaftalen for denne byrådsperiode fik vi i Børne- og Ungdomsudvalget en klar opgave fra byrådet om i første halve år af 2022 at fremlægge et forslag til en ny skolestruktur. Derfor har udvalget arbejdet intenst på at få kvalificeret det tidligere udvalgs forslag om 9 nye skoledistrikter. Vi har taget afsæt i de 5 principper, som byrådet vedtog i november 2020 og ikke mindst i de mange input fra forårets 3 dialogmøder, siger udvalgsformand Katrine Fusager Rohde på udvalgets vegne.

- Skolestruktur er en af de vanskeligste politiske opgaver for et byråd, fordi konsekvenserne af ændringerne kan have stor betydning for den enkelte families hverdag og for lokalsamfundet. Men enten gør vi noget nu, ellers kan vi ikke sikre et skoletilbud med kvalitet for alle. Med forslaget har vi lagt vægt på at sikre rammerne for en fortsat høj kvalitet i vores fælles skolevæsen, samtidig med at forslag til en strukturændring har mindst mulig konsekvens for den enkelte familie, idet alle matrikler bevares. Besparelsen hentes ved klasseoptimeringer og effektiviseringer i ledelse og administration, afslutter Katrine Fusager Rohde.

Det fremgår af forslaget, at den estimerede besparelse på strukturændringer i 2024 er 22,45 mio. kr., i 2028: 25,25 mio. kr. og i 2033: 29,95 mio. kr. Herudover er det forventningen, at de nye skoledistrikter og skolefællesskaber vil kunne optimere på driften, som i givet fald vil komme de enkelte skoler til gode.

Såfremt byrådet den 18. maj 2022 beslutter at sende forslaget i høring, så inviterer Børne- og Ungdomsudvalget til informationsmøde den 8. juni kl. 19-21, som forberedelse til den kommende høring.

Det fulde forslag er vedlagt.

Fakta

2Forslaget

 • Antallet af skoledistrikter reduceres fra de nuværende 25 til 16
  • Konkret foreslås 14 skoler sammenlagt til 7
  • De 2 skolefællesskaber: Skals/Ulbjerg og Mønsted/Sparkær bliver til 2 skoledistrikter
  • 7 skoler fortsætter som selvstændige skoledistrikter, men skal indgå i skolefællesskaber

Med sammenlægningerne er det forventningen, at der samlet set vil kunne ske en optimering i klassedannelserne, og at der vil være besparelser ift. ledelse og administration.

 • Antallet af matrikler forbliver det samme som i dag, men med følgende ændringer i klassetrin fra skoleåret 2023/2024:
  • Afdeling Vestre Ringvej, Bjerringbro Skole: 0.-6. klasse
  • Sparkær: 0.-3. klasse
  • Ulbjerg: 0.-3. klasse
 • Der etableres 4 skolefællesskaber for de 7 skoler, der IKKE sammenlægges med en anden skole samt Rosenvængets Skole. Skolerne skal dermed have både et fagligt og et administrativt samarbejde.

1Økonomi

 • Estimeret driftsbesparelse i 2024: 22,45 mio. kr. og 2028: 25,25 mio. kr. og 2033: 29,95 mio. kr.
 • Estimerede anlægsudgifter:
  • Bjerringbro Skole, Afd. Koldskær: 18-22 mio. kr.
  • Bjerringbro Skole, Afd. Vestre Ringvej: 28-32 mio. Kr./37-44 mio. kr., hvoraf er størstedelen udgifterne relaterer sig til nødvendig renovering.
 • Estimerede éngangsudgifter - ledelse: 3,75 mio. kr.

Der er endnu ikke taget stilling til, om der på baggrund af forslaget til den nye skolestruktur, også skal ske ændringer i ressourcetildelingsmodellen.

Den videre proces

11. maj 2022: Behandling af indstilling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

18. maj 2022: Behandling af indstilling i Byrådet med henblik på offentlig høring

31. maj 2022: Informationsmøde med repræsentanter for skolebestyrelserne

8. juni 2022 kl. 19-21: Borgermøde

Uge 23-35: Høringsperiode

21. sept. 2022: Behandling af høringsforslag i Børne- og Ungdomsudvalget

26. okt. 2022: Behandling af endeligt forslag til en ny skolestruktur på baggrund af de indkomne høringsforslag i Børne- og Ungdomsudvalget

9. nov. 2022: Behandling af endeligt forslag i Økonomi- og Erhvervsudvalget

16. nov. 2022: Behandling af endeligt forslag i Byrådet

Implementering

Baggrund

 • Elevtallet toppede i skoleåret 17/18 med 10.270 elever. I indeværende skoleår er tallet 9.444, altså et fald på mere end 800 elever. Det udfordrer allerede skolerne, og ifølge prognosen kommer Viborg Kommune i skoleåret 28/29 helt ned på 8.560 elever. Et samlet fald på ca. 1.700 elever.

Viborg Kommune modtager ca. 60.000 kr. pr. elev i bloktilskud fra staten, svarende til ca. 600 mio. kr. i alt (2020-tal). Med et fald på yderligere ca. 900 elever over de næste 7 år vil bloktilskuddet fra staten sideløbende falde ca. 54 mio. kr. i forhold til i dag (2021-tal).

 • Byrådet i Viborg Kommune vedtog med budgetforliget for 2020-2023 bl.a. følgende:  

"[...] Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde en indstilling, der skal sikre kvaliteten i undervisningen med et faldende elevtal ved at reducere antallet af klasser på kommunalt plan. Indstillingen skal fremlægges for byrådet senest juni 2020. Forud skal der være gennemført en involverende proces med bred inddragelse af borgere, skolebestyrelser og andre interessenter." 

 • Byrådet vedtog i november 2020 følgende principper for arbejdet med en ny skolestruktur:
 1.  Der afsættes ekstra ressourcer til fælles udviklingsprojekter på skoleområdet i forhold til at styrke, inkluderende praksis, overgange, åben skole, videreudvikling af teamsamarbejde, osv.
 2. Alle skoler/matrikler søges bevaret.
 3. Alle skoledistrikter søges sammenlagt med minimum et eller dele af et andet skoledistrikt med henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige enheder.
 4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler.
 5. Den fremtidige tildelingsmodel tager udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre skoledistrikter - og baserer sig i højere grad på elevtildeling.
 • Byrådet blev den 8. december 2021 præsenteret for et konkret forslag til en ny skolestruktur fra det afgående Børne- og Ungdomsudvalg. Forslaget pegede på en ændring af den nuværende skolestruktur fra 25 til 9 skoledistrikter for at imødegå udfordringen med et faldende elevtal. 
 • Det fremgår af konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode bl.a. at:"Byrådet ønsker at styrke kvaliteten på skoleområdet. Dette skal ske gennem en ændret struktur - og tildelingsmodel. Denne model ønskes vedtaget i første halvdel af 2022. Der er samtidig enighed om at tilføre skoleområdet flere midler."