Her er regeringens lovkatalog for kommunerne

Del artiklen:

Her er en oversigt over regeringens planlagte lovforslag, der vedrører kommunerne. Forslagene skal behandles i det netop påbegyndte folketingsår.

Af Peter Risager, [email protected]

Statsminister Mette Frederiksen (S) kunne i dag fra Folketingets talerstol skyde folketingsåret i gang med blandt andet et forslag om, at syv kommuner på udvalgte områder skal fritages for alle statslige og kommunale forvaltningsregler.

Men sammen med statsministerens åbningstale kom også kataloget over regeringens forslag til lovgivninger for det kommende folketingsår – det såkaldte lovkatalog.

NB-Økonomi kan her bringe en oversigt over alle de planlagte lovændringer, der direkte vedrører kommunerne. Lovændringerne er sorteret efter det ministerie, loven hører under.

Social- og Indenrigsministeren

Ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap (Tydeliggørelse af retten til rimelig individuel tilpasning i forhold til dagtilbud til børn og i forhold til folkeskolen) (Fremsættes i oktober)
– Formålet med lovforslaget er at tydeliggøre, at børn og unge med handicap har ret til rimelig individuel tilpasning i dagtilbud og folkeskolen med henblik på, at disse kan opnå samme muligheder for deltagelse som andre børn og undgå forskelsbehandling og dermed få bedre mulig- heder for inklusion og ligebehandling i samfundet. Således indføres klageadgang til Ligebehandlingsnævnet og mulighed for at få tilkendt en godtgørelse.

Ændring af lov om social service (Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse) (fremsættes i oktober)
– Formålet med lovforslaget er at sikre, at forberedelsen af overgangen til voksenlivet for unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse igangsættes i god tid, inden den unge fylder 18 år. Lovforslaget pålægger kommunerne at påbegynde en tværgående og helhedsorienteret forberedelse i dialog med den unge og forældrene, når den unge fylder 16 år. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020- 2023 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance fra november 2019.

Ændring af lov om kommunal indkomstskat og lov om kommunal udligning og gene‐ reelle tilskud til kommuner (Ekstraordinær mulighed for at omgøre valg af selvbudgettering for 2020 grundet covid‐19) (Fremsættes i oktober)
Formålet med lovforslaget er i lyset af covid-19 at give kommuner, der for 2020 har valgt at budgettere med deres eget skøn for udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat med en dermed sammenhængende foreløbig beregning af tilskud og udligning, mulighed for ekstra- ordinært at omgøre deres beslutning og vælge at blive overført til statsgarantien. Lovforslaget følger op på et punkt i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021.

Ændring af lov om forsøg med socialt frikort (Forlængelse af forsøgsordning) (Fremsættes i november)
– Formålet med lovforslaget er at forlænge den nuværende 2-årige forsøgsordning med socialt frikort i yderligere 1 år fra den 1. januar 2021 med henblik på at sikre en tilstrækkelig afprøvning af ordningen, før der tages beslutning om eventuel permanentliggørelse. Ordningen gør det muligt for virksomheder og udsatte borgere at indgå aftale om småjob uden større forpligtelser og giver de mest socialt udsatte borgere, herunder hjemløse, muligheden for at have en skattefri indtægt på 20.000 kr. om året.

Ændring af diverse love (Opfølgning på Børnene Først) (Fremsættes i februar 2021)
Formålet med lovforslaget er at følge op på nogle af initiativerne i regeringens kommende udspil Børnene Først. Ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service m.v. (Regulering af organisationsformer på det sociale område og styrkelse af socialtilsynet) (Fremsættes i februar 2021)
Formålet med lovforslaget er at sikre, at ejere af sociale tilbud ikke trækker overskud ud men i stedet anvender dette på beboerne i tilbuddet. Dernæst er formålet at styrke socialtilsynet generelt, herunder styrke det økonomiske tilsyn og styrke tilsynets sanktionsmuligheder. Endelig er formålet at understøtte en mere ensartet opgavevaretagelse og praksis på tværs af de fem regioner. Lovforslaget skal ses i tæt sammenhæng med regeringens kommende udspil ”Børnene først” og kan være med til at sikre, at offentlige midler anvendes til gavn for bl.a. anbragte børn og unge, og at kravet om bedre kvalitet i anbringelserne bliver opfyldt i praksis.

Ændring af lov om social service, lov om almenboliger og lov om leje af almene boliger (Styrket samarbejde om indsatsen til borgere på herberger og kvindekrisecentre samt udvidelse af anvendelse af udslusningsboliger) (Fremsættes i februar 2021)
Der påtænkes ændringer, der tydeliggør målgruppe for, formål med og ansvarsfordeling mellem tilbud og kommuner under og efter ophold på §§ 109 og 110. Derudover påtænkes det at udvide målgruppen for udslusningsboliger til at omfatte kvinder på kvindekrisecentre efter § 109 og gøre ordningen mere fleksibel. Samtidig påtænkes det at sikre, at kommunens huslejetilskud til udslusningsboliger ikke modregnes forsørgelsesydelser. Lovforslaget er en del af regeringens indsats for at forbedre indsatsen for og nedbringe antallet af hjemløse samt opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021.

Finansministeren

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2024 (Fremsættes i oktober)

Ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023 (Konsekvenser af ny 2025‐ramme og regeringens forslag til finans‐ lov for 2021) (Fremsættes i oktober)

Lov om velfærd (Fremsættes i december)
– Lovforslaget har til formål at sikre, at det demografiske træk på velfærden dækkes, så pengene følger med i takt med, at der bliver flere børn og ældre.

Lov om velfærdsaftaler (Fremsættes i februar 2021)
– Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til, at der kan indgås velfærdsaftaler med udvalgte kommuner i en treårig forsøgsperiode. Velfærdsaftaler er en ny, samarbejdsbaseret vej til at finde og afprøve nye løsninger ved at sætte enkeltkommuner fri på et givent velfærdsområde med henblik på at tænke tilrettelæggelsen af indsatsen ”forfra”. Lovforslaget er et af flere initiativer, der med Nærhedsreformen igangsættes med henblik på at gentænke styring og ledelse i den offentlige sektor.

Beskæftigelsesministeren

Ændring af lov om social pension, lov om Seniorpensionsenheden og forskellige andre love (Fordeling af myndighedsansvar mellem kommuner og Seniorpensionsenheden m.v.) (Fremsættes i oktober)
– Med lovforslaget overflyttes administration og tilkendelse af seniorpension til den nye statslige myndighed, som er etableret ved lov om Seniorpensionsenheden fra juni 2020. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om ret til seniorpension for nedslidte fra maj 2019. Lovforslaget har desuden til formål på baggrund af EU-retten at justere reglerne om beregning af indtægtsgrund- laget for pensionister med en ægtefælle/partner, der kun modtager pension fra ét andet EU/EØS-land.

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Justering af rammerne for ressourceforløb) (Fremsættes i januar 2021)
– Lovforslaget har til formål at justere reformen af førtidspension og fleksjob på baggrund af, at der i løbet af 2020 forventes gennemført en gennemgang af ressourceforløbsordningen. Lov- forslaget er en opfølgning på forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark” mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2019.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her