Ny analyse: Større udsving end ventet på udligning i 2021

Del artiklen:

Ny analyse fra Dataproces viser, hvor meget kommunerne rent faktisk taber eller vinder i udligning i 2021 sammenlignet med 2020.

Af Arne Ullum, [email protected]

Udligningseksperterne i konsulentfirmaet Dataproces har i dag offentliggjort den første model, som viser, hvordan kommunernes faktiske udligning bliver i 2021 sammenlignet med den faktiske udligning i 2020.

Analysen tegner et billede af markant større ændringer for en lang række kommuner end hidtil antaget. Årsagen er, at analysen viser, hvor mange flere eller færre kroner, som den enkelte kommune rent faktisk vil få i tilskud og udligning i 2021 sammenlignet den faktiske udligning i 2020. Tallene giver dermed et billede af, hvor meget de enkelte kommuner skal spare eller kan udvide forbruget, hvis hele ændringen i udligningen udmøntes i budgettet.

Analysens tal afviger for en række kommuner markant fra de tal, som regeringens hidtil har offentliggjort. Årsagen er først og fremmest, at analysen fra Dataproces tager udgangspunkt i alle ændringer af systemet og derudover også tager højde for ændring i befolkningssammensætning og den socioøkonomiske udvikling.

Et godt eksempel er Gentofte Kommune, der ifølge regeringens tal blot skulle miste cirka 25,5 millioner i 2021, mens Dataproces´  tal siger 235,7 millioner kroner. Årsagen til den store forskel er blandt andet, at Dataproces har medregnet kommunens tab på bortfaldet af kompensationsordninger vedrørende udlændinges uddannelse og ændrede demografiske data, ligesom Dataproces indregner kommunens tab på bortfaldet af tilskud for faldende folketal fuldt ud. Derudover indregner de også effekten af ændrede data for kommunens borgere.

Tre vigtige forhold

Udover Gentoftes store tab, så rummer analysen en række overraskelser. I det sydsjællandske er det overraskende, at Lolland får den bedste udvikling i udligningen selvom kommunen ifølge regeringens tabeller for effekten af udligningsreformen stod til at få mindst blandt de sydsjællandske kommuner.

Samtidig er det også markant, at de fynske kommuner generelt ser ud til at få en god udligning i 2021.

Forklaringen på de betydelige afvigelser handler om tre vigtige forhold.

– Kriteriet for faldende folketal udregnes i 2021 på en måde, så fald helt tilbage fra 2012 indregnes, og det giver en række kommuner en ekstra gevinst.

– Reglerne for indfasning af den nye udligningsreform betyder, at nogle kommuner – som eksempelvis Vordingborg – får et stort fradrag i udligningen for 2021, fordi kommunen rent teknisk har en meget stor gevinst på reformen, og derfor skal have indfaset gevinsten over tre år. Modsat har Lolland en væsentlig mindre gevinst af selve reformen, og derfor får lollikkerne næsten hele gevinsten i 2021.

– To kompensationsordninger for i alt 1,8 milliarder forsvinder i 2021. Det drejer sig dels om en særlig kompensation til de 27 primært hovedstadskommuner, som tabte 1,1 milliarder, da Danmarks Statistik rettede en fejl i data om udlændinge medbragte uddannelse, dels om en særlig kompensation på 700 millioner til de kommuner, som tabte penge da dataene for udgifterne til ældre blev mere retvisende. Det har været kendt længe, at de to ordninger forsvinder i 2021, så derfor har mange kommuner forberedt sig på tabet.

Endeligt har Dataproces regnet på opdaterede data fra Danmarks Statistik, og dermed indeholder prognosen også effekten af de løbende ændringer i befolkningssammensætningen og de socioøkonomiske forhold.

_________________________________

Fakta: Sådan har Dataproces regnet tilskuddet ud

Udgangspunktet for sammenligningen er statsgarantien 2020 og de udmeldte tilskud som de fremgår af ”kommunal udligning og generelle tilskud”. Med afsæt i det nyeste datagrundlag, er der udarbejdet to prognoser i forhold til den forventede udvikling i hver kommunes samlede tilskud og udligning for statsgarantien 2021. Disse specificerer summen af hver kommunes samlede tilskud og udligning i det nuværende system OG i det nye system efter reformen. 

Opgørelsen for hver kommunes samlede tilskud og udligning adskiller sig i overvejende grad på baggrund af indførelsen af omlægningen af udligningsmetoden og tilskudspuljer. 

Måden, hvorpå hver kommunes udligning er opgjort, er baseret på den seneste opdaterede data tilgængelig inden for området pr. 28/05-2020, Danmarks Statistiks nyeste befolkningsprognose er således medtaget i opgørelsen.  

Sammenlignes det nuværende og nye system for budget 2021 ses der derfor en difference på 3,3 mia. kr. Nedenstående to tabeller (tabel 2 og 3) viser selve udligningsdelen af de to systemer og hvad hver prognose indeholder.

null

Prognosen vedrørende udviklingen 2020-2021 er foretaget i faste priser med afsæt i statens samlede tilskud for 2020. Dette er fastholdt og udelukkende korrigeret for nye tilskudspuljer og udfasningen af ældre tilskud. Dette gælder blandt andet de to overgangsordninger vedr. det aldersbestemte udgiftsbehov og ordningen for uddannelsesstatistikkerne. 
Kilde: Dataproces